Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Opava, Pekařská-příspěvková organizace a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhl. č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

I. Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let.

1. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok.

2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

4. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí do MŠ převyšuje počet volných míst:

ředitelka přednostně přijme dítě:

 • Zdravotní způsobilost dítěte, včetně očkování podle §20 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31.srpna následujícího školního roku
 • V mateřské škole se již vzdělává ( nebo vzdělával )starší sourozenec
 • Dosažení věku dítěte 5 let od 1.září s celodenní docházkou
 • Dosažení věku dítěte 4 let od 1.září s celodenní docházkou
 • Dosažení věku dítěte 3 let od 1.září s celodenní docházkou
 • Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech
 • Dítě, které se zúčastnilo zápisu v předchozím školním roce

5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

7. Rodič může využít před adaptační nebo adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).

8. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok.

9. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

10. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých skříňkách pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

 

II. Obsah předškolního vzdělávání

1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním.

2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole – šatna školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet.

5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech vzdělávacích oblastech přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy.

6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou vyjíždět na delší pobyty venku do přírody.

7. Škola je zaměřena zvláště na oblast estetickou (výtvarnou) a tělesnou (pohybovou),

V těchto oblastech jsou všechny děti navštěvující školu během své docházky rozvíjeny ve zvýšené míře, kvalitě i kvantitě (netradiční výtvarné techniky ).

8. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty nebo pedagogičtí pracovníci školy a které jsou úplatné (předplavecký výcvik, kroužek výtvarné a pracovní činnosti, předškolní gymnastika, angličtina, bruslení, lyžařský výcvik ).

Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče.

 

III. Organizace předškolního vzdělávání

1. Zapsané děti jsou rozděleny do dvou tříd – třída I. Sluníčka a třída II. Kaštánci.

Do obou tříd jsou zařazeny děti z různých ročníků, děti tedy nejsou rozděleny podle věku. Sourozenci mají možnost navštěvovat společně jednu třídu.

Rozdělení pedagogických pracovníků do tříd:

I. třída Lindovská Petra a Mgr. Zeisbergerová Lucie

II. třída Lesáková Naděžda a Tomisová Eva

2. Provoz MŠ je celodenní od 6,30 do 16,30 hod. (škola se v 6,30 h. otevírá a v 16,35 h. uzavírá), rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 16,35 h. opravdu uzavřena (to znamená vyzvednout si dítě nejpozději v 16,30 h.).

3. Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8,30 hod. Dítě lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.

4. Děti, které v MŠ neobědvají, si rodiče vyzvednou v 11,30 až 12,00 hod. Děti obědvající v MŠ: v době od 12,00 hod. do 12,30 hod., odpoledne od 14,30 hod.

5. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 6 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby MŠ a čerpání dovolených zaměstnanců.

6. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly navštěvovat pravidelně, zvláště v období

zvykání. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

7. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa – předem, pokud není předem známa – neprodleně, včas nahlásit a dítě omluvit: ústně nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je běžně zvykem.

8. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba oběda a odpočinku dětí. Režim dne je uveden v ŠVP PV.

Doporučujeme rodičům, aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda, doba odpočinku..) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými situacemi – lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které jsou jim známé.

9. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu), a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být pevná, akorát velká. Veškeré oblečení a obutí musí být označeno.

Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný oděv na pobyt venku, ve skříňce náhradní prádlo. Sledujte počasí a podle něj oblékejte děti, denně chodíme ven. Jen při silném větru, mrazu pod -14ºC, dešti a mlze, a při silném slunečním záření ven nechodíme.Z důvodu otužování a zdraví budou děti chodit ven i při mrholení nebo mírném dešti.Proto dávejte dětem v tyto dny vhodnou obuv (gumáky) a pláštěnky.

Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každé dítě svůj zubní kartáček, který je potřeba asi po půl roce vyměnit za nový.

Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je děti dostanou domů na vyprání).

10. Doba odpočinku – děti do spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí ale rušit spánek ostatních dětí. Starší děti mají individuální činnost s p.učitelkou ( pracovní listy a jiné samostatné práce).

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Škola je po celou dobu svého provozu uzamčena. Rodiče i pověřené osoby k vyzvednutí dítěte si musí zazvonit a ohlásit se učitelce, potom budou vpuštěni do budovy.

2. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy, samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy.

Pokud rodič využívá před adaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti.

Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).

3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.

Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu, pro ojedinělé případy – lístek s datumem, jménem a datem narození osoby nebo rod. číslem ). Pokud chtějí rodiče dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí požádat ředitelku na zvláštním tiskopise o souhlas.

4 . Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu.

Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.

Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz…) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší u dětí.

Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve škole nepodáváme.

5. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole :

- odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.)

- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

6. Definování školního úrazu :

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

7.Dojde-li k úrazu dítěte,poskytne učitelka první pomoc a podle závažnosti zajistí odborné lékařské vyšetření a ihned kontaktuje zákonné zástupce.Sepíše záznam o stavu a provedených opatřeních.

 

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

2. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

VI. Úplata za předškolní vzdělávání

1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, děti se školním odkladem hradí úplatu.

2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 2015/2016 částku 333,-Kč na jedno dítě a měsíc.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září 2015 do 31. srpna 2016.

3. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu k 10. dni v měsíci na účet školy) nebo v hotovosti v pokladně Raiffeisenbank na určený bankovní účet MŠ ( bez poplatku ) kdykoliv do 15. dne v měsíci.

4. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telef. kontakt, podpis + doložení odůvodnění.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká. Září je posledním měsícem 3. čtvrtletí – žádost musí být podána v září. Na období říjen – prosinec musí být podána do 15. října atd.

5. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

Je - li škola celý měsíc uzavřena, úplata se neplatí.

V měsíci,ve kterém je provoz omezen bude úplata činit poměrnou část celkové výše úplaty za předškolní vzdělávání.

6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

VII. Stravování

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2. Stravu dovážíme ze školní jídelny Opava, Otická-příspěvková organizace

Stravné činí: celodenní – 29,- Kč, polodenní – 22,- Kč, ranní svačina – 7,- Kč.

Stravné dítě 7 a více let činí: celodenní – 31,- Kč, polodenní – 24,- Kč, ranní svačina – 7,- Kč.

3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem do 11.00 hod. – ústně či telefonicky v MŠ nebo stravovně.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti a to v době od 12.00 hod. do 12.30 hod., déle se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno. Pokud rodiče dodají svoje nádoby na jídlo – i v době pozdější.

4. V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na 2 následující dny, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu zaplatit v plné výši.

5. Změnu způsobu stravování (jen svačina, svač.+oběd, celodenní) je možno provést

vždy od nového měsíce.

6. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu buď bezhotovostně převodem z účtu (svolení k inkasu), nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny, v daném termínu v měsíci – na konkrétní měsíc dopředu.

7. Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování, pouze se školní jídelnou, učitelky školy nejsou v těchto záležitostech kompetentní. Rodiče mohou ve škole požadovat pouze kontrolu evidence stravování, která je vedena v jednotlivých třídách.

8. Opakované nezaplacení stravného v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ!

 

VIII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

1.Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

2.Dojde - li přesto k rozbití hračky nebo poničení vybavení, budou zák. zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádáni o její opravu. MŠ neodpovídá za hračky a drahé předměty, které si děti přinesou do MŠ bez souhlasu učitelky.

3.Zákonní zástupci dbají na to, aby jejich děti v době po ukončení provozu mateřské školy nepřelézaly oplocení školní zahrady a neničily její vybavení či nezpůsobovaly nepořádek.

4.Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

IX. Další práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě.

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání dětí.

3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem, týkajících se vzdělávání dětí.

4. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte.

5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

6. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte.

7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

8. Pokud rodič nebude dodržovat Školní řád (např. závažným způsobem opakovaně narušovat provoz mateřské školy - opakovaně pozdě vyzvedávat dítě z MŠ v době po ukončení provozu MŠ), může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ.

 

X. Zveřejnění a závěr

Se školním řádem jsou zákonní zástupci seznamování každoročně v září na schůzce rodičů.

Školní řád je trvale k dispozici v šatně mateřské školy a na www.mspekarska.cz.

 

Uživatel: Nepřihlášen | Přihlásit     | © create by ppcomp | 2008 |